Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home บทความป่าไม้
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 66

บทความป่าไม้ (6)


ศัพท์ป่าไม้ใช้ให้ถูก

ศัพท์ป่าไม้หรือศัพท์การป่าไม้ (forest terminology or forestry terminology) เป็นคำที่บัญญัติเป็นภาษาไทยจากศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์เหล่านี้ได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปของพจนานุกรมหรือศัพท์ป่าไม้ เช่น หนังสือพจนานุกรมศัพท์ป่าไม้ (สาขาวนผลิตภัณฑ์) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2527 และศัพท์ป่าไม้ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2547

บทความนี้เสนอคำศัพท์ที่ใช้กันผิด ๆ หรือไม่ถูกต้องตามควรและศัพท์แปลก ๆ มีคำอธิบายบ้างในบางกรณี โดยเรียงตามลำดับอักษรในภาษาอังกฤษ คำต้นจะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย บางคำจะมีคำอธิบายประกอบด้วย

abaxial parenchyma = พาเรงคิมาแบบไกลแกน คำว่า พาเรงคิมาเดิมเรียกทับศัพท์เป็นคำไทยว่า พาเรนไคมา ราชบัณฑิตได้บัญญัติให้อ่านพาเรงคิมา จึงนำมาแสดงไว้เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย

Last modified on 17/07/2011

Scientists question trees? role in global warming?ABC TV-Last Update: Thursday, January 12, 2006. 6;00am (AEDT)

http://www.abc.net.au/news/newsitems/200601/s1544977.htm

A climate model suggests that chopping down the Earth?s trees would help fight global warming

(A New Tree Line: Apr 12th 2007 From The Economist print edition)

http://www.economist.com/science/displaystory.cfm?story_id=8998216

บทความทั้งสองในอินเตอร์เน็ตที่ผมค้นได้จาก Google เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 โดยใช้คำว่า ?global warming and forest? ทำให้ผมแปลกใจจากที่เคยได้รับความรู้จากอดีต เมื่อครั้งที่ผมได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการที่ UC Berkeley มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในปี พ.ศ. 2538 ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านวนศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมเชิงปฏิบัติการในขณะนั้นต้องการให้เข้าไปรับรู้บทบาทอันสำคัญของป่าไม้ต่อการดูดเก็บคาร์บอน (carbon sequestration) ที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงดังที่เราได้รับทราบกันในปัจจุบัน?? อะไรก็ตามที่ทำให้เกิดบทความทั้งสองข้างบนที่ดูเหมือนจะทำให้เกิดการพลิกผันทั้งความรู้ความเข้าใจตั้งแต่อดีตที่ว่า ?ต้นไม้และป่าไม้ช่วยลดภาวะโลกร้อน?? และนโยบายในการลดภาวะโลกร้อนด้วยการปลูกและดูแลรักษาป่าไม้ที่ได้กำหนดกันมาแต่แรก หากท่านใดใจร้อนอยากทราบรายละเอียดในบทความทั้งสองโปรดเข้าไปที่ Website ที่ให้ไว้ข้างบนได้เดี๋ยวนี้เลย (ยกเว้นเขาเก็บเสียก่อน)? ในที่นี้ผมขอสรุปใจความสำคัญ และเสียงสะท้อนที่ตามมา มาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้

Last modified on 17/07/2011

ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ทั้งประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อม ประโยชน์ทางตรงของมนุษย์คือการนำมาใช้เป็นปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับชีวิตมนุษย์ในการดำรงชีวิต สำหรับประโยชน์ทางอ้อมได้แก่ การป้องกันการพังทลายของดิน ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (อภิชาต, 2535) ดังนั้นป่าไม้จึงก่อให้เกิดคุณค่าต่อมวลมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจอย่างประเมินค่ามิได้ และยังมีประโยชน์ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมด้วย หากมีการทำลายทรัพยากรป่าไม้ก็ย่อมจะเกิดผลกระทบเชื่อมโยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เอาไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ยืนยาวตลอดไป

Last modified on 17/07/2011

ในแต่ละปี ทั่วโลก ลิง 40,000 ตัว งาช้าง 90,000 ชิ้น นกสวยงาม 4 ล้านตัว หนังสัตว์เลื้อยคลาน 10 ล้านชิ้น หนังสัตว์ที่มีขนติด 15 ล้านชิ้น ปลาสวยงาม 350 ล้านตัว ถูกแปรเปลี่ยนเป็นเงินมหาศาลกว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ และกว่า 25% ประเมินกันว่าเป็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายโดยขบวนการ "มาเฟียสัตว์ป่าข้ามชาติ" ที่สร้างกำไรเป็นรองเพียงแค่ธุรกิจค้าอาวุธสงครามและยาเสพติดเท่านั้น จากการสำรวจของ WWF ประเทศไทยช่วงปี 2546-2547 พบว่าการค้าสัตว์ป่าในไทยลดจำนวนลง แต่กลับเพิ่มขึ้นบริเวณชายแดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน และจากสถิติการจับกุมการลักลอบค้าสัตว์ป่า และปริมาณสินค้าที่วางขายในท้องตลาด ที่แม้จำนวนจะไม่มากนัก แต่ก็ทำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมืองไทยยังคงมีการลักลอบค้าสัตว์ป่าอยู่ ทั้งในรูปของสัตว์มีชีวิต ซาก ผลิตภัณฑ์ อาหาร และส่วนประกอบยา? ยิ่งกว่านั้นปัจจัยต่างๆของประเทศไทยยังเอื้อให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ใหญ่แห่งหนึ่งในโลกด้วย เช่น ที่ตั้ง การคมนาคมสะดวกสบาย และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งออก ส่งผลให้ปีหนึ่งๆมีผู้โดยสารหลายล้านคนเข้า-ออกประเทศไทย จึงทำให้ยากต่อการตรวจสอบการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามประเทศ

Last modified on 01/08/2011

ต้องยอมรับว่านับตั้งแต่มีการคิดค้นยานพาหนะเพื่อนช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกที่หนึ่ง ซึ่งสามารถกำหนดทิศ ระยะทาง และระยะเวลาในการเดินทางได้ นำมาซึ่งความสะดวกสบายของการเดินทางไปมาแม้ในชุมชนเล็กๆ ตามชนบท การสัญจรไปมาทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ เป็นวิวัฒนาการของการคมนาคมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ในปี ๒๕๕๔๘ ประเทศไทยมีถนนอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงคิดเป็นระยะทาง ๕๒,๖๖๕ กิโลเมตร และอยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบทอีกประมาณ ๓๕,๗๒๘ กิโลเมตร ถนนในจำนวนนี้ถูกสร้างตัดผ่านบริเวณป่าซึ่งยังมีสภาพป่าที่สมบูรณ์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เช่น ถนนสายสัตหีบ-ปักธงชัย ช่วงที่ผ่านอำเภอพนัสนิคม ของจังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งอาศัยของเสือโคร่งจำนวนมาก จนชาวบ้านแถบนั้นในอดีตไม่กล้าเข้าป่าเนื่องจากกลัวเสือกัด

Last modified on 01/08/2011

นกกรงหัวจุก ที่เรา ๆ ท่าน ๆ นำมาแข่งขันประชันเสียงกันนั้น มีตำนานเล่าสืบต่อกันมา และมีหนังสือบางเล่ม ได้เขียนเอาไว้ว่าชนชาติแรกที่นำนกปรอดหัวจุมาเลี้ยงคือชาวจีน เมื่อประมาณ พ.ศ. 2410 คนจีนได้นำนกปรอดหัวจุกมาเลี้ยงแทนนกโรบิ้น ที่คนจีนส่วนใหญ่นิยมนำมาใส่กรงพาเดินไปตามถนน หรือนั่งร้านกาแฟ หรือไปหาเพื่อน ๆ ที่รู้ใจและเลี้ยงนกเหมือนกัน และเจ้านกโรบิ้น มักจะเป็นนกที่ตกใจง่ายและตื่นคน บางครั้งตกใจมากจนถึงขั้นช็อคตายคากรง ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ชาวจีนหันมาเลี้ยงนกปรอดหัวจุกหรือนกหัวจุกกันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา นกกรงหัวจุกมีถิ่นอาศัยอยู่ในแถบประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น ในทวีปเอเชีย พบได้ ประเทศจีน มานกกรงหัวจุก ที่เรา ๆ ท่าน ๆ นำมาแข่งขันประชันเสียงกันนั้น มีตำนานเล่าสืบต่อกันมา และมีหนังสือบางเล่ม ได้เขียนเอาไว้ว่าชนชาติแรกที่นำนกปรอดหัวจุมาเลี้ยงคือชาวจีน

Last modified on 01/08/2011
sideBar